หัวหน้างานคลัง

นาง สมใจ ศักดาเดช

ตำเเหน่ง : หัวหน้างานคลัง Email : somchai.sak[at]cpc.ac.th

เเผนกพัสดุ

นางสาว ลัดดาวัลย์ เจริญสุข

ตำเเหน่ง : หัวหน้าเเผนกพัสดุ Email : laddawan_ch@rmutto.ac.th

นาย ธรรมจักร แสงเพ็ชร์

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Email : ole123ha@hotmail.com

นางสาว ปวีณา จันทสุข

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Email : pawina_ch@rmutto.ac.th

นาง ชลพรรษ สุกุลไพโรจน์

ตำเเหน่ง : นักวิชาการพัสดุ Email : chonlapat1980[at]gmail.com

เเผนกการเงิน

นางสาว วณิดา ควินรัมย์

ตำเเหน่ง : หัวหน้าเเผนกการเงินเเละเบิกจ่าย Email : quwataya[at]hotmail.com

นาย พสิษฐ์ ศรีสุจริต

ตำเเหน่ง : นักวิชาการศึกษา Email : i_am_sak[at]hotmail.com

นางสาว ชาลิสา ชุมสาย ณ อยุธยา

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Email : charisazine@gmail.com

นางสาว ศิรินทิพ แปลกพงษ์ศิริ

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Email : koytheboy@hotmail.com

เเผนกบัญชี

นางสาว ปาริชาติ ชมน้อย

ตำเเหน่ง : หัวหน้าเเผนกบัญชี Email : ไม่มี

นาย ณัฐดนัย บัวสุวรรณ

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Email : bird_peach13@hotmail.com

นางสาว อมรรัตน์ อังคเศรณีกุล

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Email : amonrat_aung[at]hotmail.com

นางสาว สมพร พริ้งพัฒนพงษ์

ตำเเหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี Email : sp_pring[at]hotmail.com